Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ~ Workshops

VolKracht

Creatieve Beeldende Workshops.

kvk 89201744 ~ Munnikevaart 42, 9828PP, Oostwold, Westerkwartier, Groningen ~ VolKracht.nl

VolKracht wordt vertegenwoordigd door Annemieke Meems. annemieke@VolKracht.nl

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over de deelnemer, waaronder wordt verstaan degene die zich inschrijft voor het volgen van een workshop.

Atelier | workshopruimte VolKracht wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met VolKracht. Een inschrijving of het accepteren van een offerte impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2. Inschrijving

a. Een inschrijving voor een workshop via de website of op het adres van VolKracht is pas definitief wanneer de deelnamekosten zijn bijgeschreven op de bankrekening van VolKracht. Op de Website,  de bevestigingsmail of op de offerte staat vermeld welk bedrag vooraf voldaan moet zijn.

b. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van betaling.

c. Per workshop is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Het aantal ligt tussen de vier en zes deelnemers per activiteit, zolang dit niet nadrukkelijk anders is aangegeven. In overleg is er op locatie ruimte tot maximaal 10 deelnemers. Dit is niet haalbaar binnen de Atelierruimte van VolKracht.  

d. Zodra een activiteit volgeboekt is, wordt de inschrijving gesloten en is het niet meer mogelijk deel te nemen.

e. VolKracht bevestigt een inschrijving die is gedaan steeds schriftelijk (per e-mail).

f. Als een workshop volgeboekt is, kan de deelnemer zich (met volledige naam en telefoonnummer) opgeven voor de reservelijst. Mocht er alsnog een plek vrijkomen in een volgeboekte activiteit, of zoveel aanmeldingen binnen komen dat een extra workshop ingepland kan worden, dan informeert VolKracht degenen op de reservelijst, op volgorde van inschrijving, zo spoedig mogelijk hierover.

3. Deelnamekosten

Bij inschrijving via de website van VolKracht gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op de website zijn vermeld.

In een offerte voor een besloten externe groep Workshop wordt steeds een totaalbedrag genoemd voor een maximum aantal deelnemers. Bij een eventueel lager werkelijk aantal deelnemers vindt geen restitutie plaats. Bij een ”in company”-activiteit zijn reiskosten bijkomend, op basis van kilometers ( €0,30 p/km) en reistijd (vanaf een kwartier reistijd €15,- per uur).

In de workshopprijzen zijn de kosten voor het materiaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld. VolKracht behoudt zich altijd het recht voor om workshops bij herhaling inhoudelijk of prijstechnisch aan te passen. VolKracht is vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB.

4. Betaling

a. De deelnemer betaalt bij boeking via internet door overschrijving op de bankrekening van VolKracht.

b. VolKracht behoudt zich het recht voor deelnemer de toegang tot de workshop te weigeren indien niet aan de betalingsverplichting is voldaan.

c. Wanneer een opdrachtgever de offerte accepteert verstuurt VolKracht de opdrachtgever een factuur met betrekking tot het workshoparrangement.

d. Betaling door de deelnemer dient altijd vooraf aan de activiteit in zijn geheel te geschieden.

e. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor VolKracht voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag en ten minste 40 euro.

5. Annulering door en verhindering van de deelnemer

De deelnemer heeft vanaf het moment van aanmelden 14 dagen wettelijke bedenktijd, tot 2 weken voor aanvang. In deze periode is afzien van deelname kosteloos. Annulering van deelname aan een workshop dient vooraf per e-mail aan annemieke@VolKracht.nl te geschieden. Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de workshop, is vervanging door een ander mogelijk, mits de deelnemer deze persoon bij VolKracht uiterlijk een 1 werkdag voor aanvang per e-mail aanmeldt. Voor deze vervanging zijn geen extra kosten verschuldigd.

Bij annulering gelden de volgende regels:

a. Bij annulering langer dan een maand voor aanvang van de workshop is de annulering kosteloos.

b. Bij annulering langer dan twee weken voor aanvang van de workshop is de deelnemer 50% van de deelnamekosten verschuldigd.

c. Bij annulering langer dan een week voor aanvang van de workshop is de deelnemer 80% van de deelnamekosten verschuldigd.

d. Bij annulering korter dan een week voor of na aanvang van de workshop is de deelnemer 100% van de deelnamekosten verschuldigd.

6. Annulering door VolKracht

a. VolKracht behoudt zich het recht voor bij 4 of minder inschrijvingen een aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangen ingeschreven deelnemers hiervan z.s.m. bericht en zo mogelijk een voorstel voor een nieuwe datum. Indien de voorgestelde datum niet schikt kan de aanmelding kosteloos worden geannuleerd.

b. VolKracht behoudt zich het recht voor om bij een Workshopreeks die over meerdere data loopt deze data tussentijds te wijzigen. In dit geval wordt de deelnemer of opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

7. Aansprakelijkheid van de deelnemer

Materialen en creatieve hulpmiddelen die ter beschikking staan van de deelnemer blijven te allen tijde eigendom van VolKracht. De deelnemer dient zorgvuldig om te gaan met ter beschikking gestelde materialen en creatieve hulpmiddelen. Door de deelnemer aangebrachte schade aan bezittingen van VolKracht zullen worden verhaald op de deelnemer, op basis van vervangingswaarde of herstelkosten.

8. Aansprakelijkheid van VolKracht

a. VolKracht is niet aansprakelijk voor enige schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen of persoonlijk letsel dat veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een workshop of schade door de annulering van een workshop of workshopreeks, tenzij VolKracht opzet of grove schuld kan worden verweten.

b. Indien VolKracht op enig moment ondanks het bepaalde in lid a wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal de betaalde workshop- of arrangementskosten. Indirecte schade wordt niet vergoed.

9. Intellectueel eigendom

De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de workshop, het workshopmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de workshop worden door VolKracht voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VolKracht is de deelnemer of opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte workshopmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

10. Communicatie

a. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig andere communicatie tussen deelnemer en VolKracht (dan wel door ingeschakelde derden), is VolKracht niet aansprakelijk, tenzij VolKracht opzet of grove schuld kan worden verweten.

b. De administratie van VolKracht geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de deelnemer of opdrachtgever in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

11. Klachten

a. De opdrachtgever of deelnemer dient een eventuele klacht met betrekking tot de uitvoering van de workshop of de workshopreeks of een met de workshop samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen acht dagen na afloop van de betreffende workshop en deze te richten aan de directeur van VolKracht. Aangaande de klacht zal een schriftelijke reactie volgen.

b. Eventuele klachten aangaande de factuur dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

c. Als een deelnemer naar oordeel van VolKracht hinder veroorzaakt tijdens een workshop of workshopreeks, dan houdt VolKracht zich het recht voor om deze persoon te weigeren als deelnemer aan een eventuele volgende workshop of resterende workshopdag(en).

12. Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, offertes, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden Workshops, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met VolKracht in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en worden vervangen door een door VolKracht vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Alle geschillen die eventueel tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Groningen, tenzij de wet anders voorschrijft.      

Voor vragen neem contact met ons op {email}